Algemene voorwaarden HL Sport

Artikel 1 Definities

 1. Ik handel onder HL Sport, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 75731649.
 2. Jij bent in deze overeenkomst de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. Ik kan de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Wanneer er in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Ik kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in het aanbod zijn inclusief reis- en materiaalkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien er geen pakkettarief of aantal dagdelen is overeengekomen, worden werkzaamheden gefactureerd op basis van uurtarief. Er zal vooraf een schatting van het aantal benodigde uren worden gemaakt, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Meerwerk en overige onvoorziene kosten zullen enkel worden gemaakt na jouw toestemming.
 4. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen. Wanneer ik dit doe binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij als particulier recht op ontbinding van de overeenkomst vanaf het moment van de verhoging.
 5. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Ik ben gerechtigd een aanbetaling te vergen.
 7. Indien wordt overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, zal er niet met de werkzaamheden worden gestart voordat een eerste betaling is voldaan.
 8. Indien wij zijn overeengekomen dat jij in termijnen betaalt en jij nalaat tijdig te betalen, ben ik gerechtigd om mijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door jou is voldaan. Ik ben gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen of wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
  10. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Nadat er een herinnering is verstuurd en jij in verzuim blijft in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van wederpartij.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat jij beoogde. Mij komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe.
 2. Jij dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet.
 3. Jij zult alle opdrachten door mij verleend naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Ik zal jou nooit verplichten iets te doen. Jij dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 5. Indien jij later aanwezig bent dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt de verstreken tijd te vervallen.
 6. Ik ben bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Voor bepaalde trajecten en programma’s zal met een kennismakingsgesprek en deelnamevereisten worden gewerkt. Ik ben gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien ik dat na het kennismakingsgesprek nodig acht.
 3. Ik ben bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Om het groepselement van bepaalde diensten goed tot uiting te kunnen laten komen, komt mij het recht toe een minimumaantal deelnemers te eisen, voordat een dienst doorgang kan vinden. Mocht een overeenkomst worden geannuleerd wegens te weinig deelnemers, zal restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden.
 5. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, kan ik de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 6. Indien ik verhinderd ben de opdracht uit te voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment of, indien dit de uitvoering van de overeenkomst niet in de weg staat, vervanging regelen. Indien dit niet mogelijk is, heb jij recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Annulering door jou is enkel schriftelijk mogelijk. Jij kunt tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 8. Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt het gehele bedrag opeisbaar.
 9. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject of programma, kan tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 14 dagen of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject of programma wordt verplaatst, dienen alle sessies binnen 14 kalenderdagen na de oorspronkelijke einddatum plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.
 10. Indien de overeenkomst B2B is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.
 11. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door mij kunnen ook worden doorberekend aan jou.
 12. De annuleringsvoorwaarden omtrent een online cursus zijn te vinden in het volgende artikel.

Artikel 8 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor jou.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de content. De cursus is om die reden uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan. In dat laatste geval blijft de gehele betalingsverplichting bestaan.
 3. Ik heb het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maak ik gebruik van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Ik heb het recht om de deelname aan een programma te weigeren.
 7. Ik heb het recht om de inhoud van het programma aan te passen. Dit geeft jou nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van het programma een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Jij mag tijdens het programma in beperkte mate screenshots maken, wanneer deze enkel voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. Foto’s en filmpjes van onder de 15 seconden mogen op social media worden gedeeld, mits ik in de content wordt getagd. Indien ook andere deelnemers op de content zichtbaar zijn is tevens toestemming van hen nodig.
  10. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft jouw verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 10. Jij mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Ik ben gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 11. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van het programma belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van het programma. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 9 Aanvullende bepalingen losse sessies

 1. Ik ben gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een sessie. Bij wijzigingen heb jij het recht te annuleren. Ook heb jij het recht om je kosteloos in te schrijven voor een sessie op een later moment.
 2. Wanneer een offline sessie niet plaats kan vinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, kan ik de sessie online geven. Dit geeft geen recht op restitutie.
 3. Tijdens de sessie mogen deelnemers geen beeld- en geluidopnames maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, natuurverschijnselen, een pandemie, epidemie en overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien jij de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 4. Jij bent bij online werkzaamheden zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software en internetvoorzieningen.
 5. Mijn sessies kunnen blessuregevoelig zijn. Deelname is op eigen risico. Jij dient altijd zelf lichamelijke beperkingen in acht te nemen.
 6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 7. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel tweemaal het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 8. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen sprekersklussen

 1. Jij dient zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen tijdens een sprekersklus, waaronder een microfoon, scherm, laptop of eventuele verloopkabels en een klikker.
 2. Daarnaast dien jij een kleedkamer beschikbaar te stellen met water. Indien ik een gehele dag aanwezig dien te zijn, dien jij tevens zorg te dragen voor gezonde maaltijden.
 3. Ik zal, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de presentatie aanwezig zijn op locatie.

Artikel 15 Klachten

 1. Jij dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan mij. Ik streef ernaar om binnen 14 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.
Scroll naar boven